آموزش (اصولی) تعمیر کاربراتور موتورسیکلت

ظیفه کاربراتور منتقل کردن بنزین و هوا به موتور است. و یک کار دیگر انجام میدهد، مخلوط کردن این هوا و بنزین به مقدار مشخص و معین با هم می‌باشد. و بعد آن را به موتور منتقل میکند. و در راستای تعمیر کاربراتور موتورسیکلت باید این موضوع اصلی را دنبال کنیم.